اطلاعات تماس

منشور اخلاقی شرکت مهندسین ساختمان بایا برج :

ما با آگاهی کامل از نقش و تأثیر فعالیت های پژوهشی خود در سازندگی و توسعه پایدار جهان، رفاه و آسایش انسان، حفظ جهان هستی از آلودگی های زیست محیطی و تأمین شادی پایدار و دراز مدت خود و دیگران، اینک که فعالیت های مهندسی خود را آغاز میکنیم به پروردگار جهان و انسان سوگند یاد میکنیم:

– همواره در سراسر زندگی شغلی، حرفه ای و اجتماعی خود بدین سوگند وفادار باشیم.

– به انسان، به عنوان یک موجود صاحب خرد و شگفت انگیزترین پدیده آفرینش بیاندیشیم، صدیق و واقع بین باشیم و به هیچ اقدامی که به انسان و انسانیت آسیب رساند مبادرت نورزیم.

– دانش و تجربه خود را که میراث مشترک بشری است مغتنم بدانیم و بکوشیم تا آن را بهروز نگه داریم در حد توان خود به گنجینه دانش و تجربیات سودمند بشری بیفزاییم.

– ایران زادگاه ماست و در آن پرورده شده ایم. کوشش خواهیم کرد تا دین خود را به سرزمینمان، مردمانمان، نیاکانمان و آیندگانمان ادا کنیم.

– در طول زندگی حرفه ای خود تلاش کنیم تا نقش مؤثری در توسعه پایدار کشورمان داشته باشیم.

– سرمایه های هستی چون ماده، انرژی محیط زیست و نیروی کار را سرمایه های تمام بشر بدانیم و در حفظ، کاربرد درست و بهسازی آنها کوشش کنیم.

– در تمام فعالیت های حرفه ای خود صداقت، دقت، نظم، عدالت، سرعت عمل حفظ منافع اجتماع و حقوق دیگران را مراعات کنیم و سلامت، ایمنی و آینده انسانها را در نظر داشته و نسبت به آنان مهربان، دلسوز و متعهد باشیم و همواره سود خویش را در منافع همگان جستجو کنیم، رذائل اخلاقی را طرد سازیم و ارزش مادی زحمات خود را در حد معقول و متعارف طلب کنیم.

– در همه کوششهای فعالیت حرفه ای خود از دانش روز و آخرین یافته های علمی و فنی آگاه شویم و آنها را با ابتکار و نوآوری در طراحی، برنامه ریزی و اجرا به کار بندیم.

– در تمام فعالیتهای حرفه ای خود استانداردهای حرفه ای را مراعات کنیم و کار را تنها در حیطه دانش و توانایی خود را بپذیریم و تنها مدارکی را تصدیق کنیم که به آنها احاطه کامل داریم. درمواردی که منع قانونی و حق مالکیت اختصاصی وجود ندارد، دانش خود را آزادانه و به صورت رایگان منتشر سازیم و در اختیار دیگران بگذاریم.

– در انجام وظایف محوله، فردی متعهد، مسؤلیت پذیر،مشارکت پذیر و رازدار باشیم.

– محیطی پر از محبت و صفا و عشق و علاقه به خدمتگزاری بی ریا به مردم و وطنمان را به وجود آوریم و همکاران خود را بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب، جنسیت، سن و عقیده دوست بداریم و ارزش های انسانی را در خود و در آنان پرورش دهیم.

– در فعالیت های حرفهای خود همیشه فردی متواضع باشیم، موفقیت های به دست آمده را علاوه بر سعی و کوشش خود مرهون تلاش همکاران و نظام آفرینش بدانیم و از آنان قدردانی و سپاسگزاری کنیم.

– در تمامی فعالیت های حرفه ای خود جویا و پذیرای نقد و اظهار نظر صادقانه همکاران باشم، خطاهای خود را اصلاح کنیم و برای همکاری گروهی و نقش دیگران ارزش قائل باشیم و از لطمه زدن به حیثیت، شهرت، دارایی یا اشتغال دیگران پرهیز و از اقدامات بدخواهانه برای آنان خودداری کنیم.

– از کوششهای فرهنگی و فعالیتهای اجتماعی که به منظور توسعه رفاه عمومی انجام شود استقبال و در آنها شرکت کنیم.

– مشوق همکارانمان به رعایت اصول اخلاق حرفه ای و وجدان حرفه ای باشم.

– کمر همت میبندیم تا مؤثرترین خدمت بی ریا را با عشق ورزی بی چشم داشت و پرهیزکاری کامل به نیازمندترین افراد ارائه دهیم و به واسطه آن به بالاترین درجه شادی دست یابیم

از خدای بزرگ در این راه شگفت انگیز و پر پیچ و خم یاری میطلبیم

                                                                  

×
واتساپ
اینستاگرام